ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175

Adressbyrå

Adressbyrå eller adresskontor var i äldre tider ett anvisningskontor, där uppgifter lämnades om personers namn, yrken och hemvist. Uppgifter lämnades även om lediga tjänster och om tjänare och arbetare som sökte anställning, vilket innebar att de ...

Husnummer

Husnumrering är systemet att ge ett unikt nummer för varje byggnad på en gata eller ett område med avsikt att göra det lättare att hitta en viss byggnad. Husnumret är ofta en del av en postadress. Observera att termen "husnummer" avser numret på ...

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett landsomfattande register för bostadslägenheter i Sverige, upprättat enligt lagen om lägenhetsregister. Det ligger bland annat till grund för folk- och bostadsräkningar. Registret upprättades av Lantmäteriet och var färdi ...

Postnummer

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länd ...

Postort

En postort är i Sverige ett område med en egen postadress. Postorten sammanfaller inte alltid helt med andra administrativa eller statistiska indelningar av landet, som kommuner, församlingar, småorter eller tätorter. Det finns 2018 1 911 postort ...

Naturgeografi

Naturgeografi är den naturvetenskapliga delen av geografin, i motsats till kulturgeografi, som är den samhällsvetenskapliga. Naturgeografin behandlar jordytans landformer och de processer som påverkar denna. Inom naturgeografin studeras fysisk ge ...

Allmänning

Med allmänning menas en gemensamt ägd jord. Den består ofta av skog, betesmark eller sandtag och inkluderar tillhörande vatten. Ägandet kan skötas av en samfällighet eller av kronan. Sådan mark har funnits i alla germanska länder.

Alvar (landform)

Alvar är en landskapstyp som består av ett tunt lager växtlighet på kalkstensberggrund och som inte lämpar sig för åkerbruk. Ordet hade denna betydelse redan i fornsvenskan, och i dag används det svenska ordet som vetenskaplig beteckning för denn ...

Bergspass

Bergspass är ett område mellan två bergsbranter som kan möjliggöra passage. Om man följer den lägsta möjliga rutten, är ett pass den högsta punkten på den rutten. Då många av världens bergskedjor har inneburit stora hinder för att resa, har pass ...

Boreal

Boreal kallas en del av den tempererade zonen på norra halvklotet. Den boreala regionen kännetecknas av barrskog och tundra och täcker ungefär 15% av jordens landmassa och omfattar norra Ryssland, norra Europa, Kanada och Alaska. Området utgör vä ...

Brink

En brink är en kort backe. Strandbrinkar finns ofta vid stränder till meandrerande vattendrag, eftersom vattnet för med sig materialet vid yttersväng till innersväng. När detta händer, gröps strandkanten vid yttersvängen ut och det bildas en brin ...

Erosion

Se även tanderosion. Erosion är nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av mekanisk eller kemisk påverkan. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer, gravitationsrörelser, levande org ...

Exogena krafter

De krafter som strävar efter att utjämna höjdskillnaderna på jordytan kallas exogena krafter. En exogen kraft är erosion, det vill säga nedbrytning av jorden. De exogena kraftprocesserna kan bryta ner och utjämna landytan till en nästan platt yta ...

Fastland

Begreppet fastland används om en landmassa som inom ett större avstånd inte omges av vatten på alla sidor, i syfte att särskilja den typen av landområde från öar. Begreppet är dokumenterat i det svenska språket sedan år 1730. Sverige är till stör ...

Flodslätt

En flodslätt, ett flodplan eller svärmplan är en slätt som brukar översvämmas av en flod. Flodslätter är ofta viktiga akvifärer och har vanligen ekosystem med en stor artikrikedom.

Flygsand

Flygsand är sand som förflyttats av vinden och ofta bildar sanddyner. Flygsand förekommer främst i ökenområden och i strandområden men förekommer också vid sandiga jordarter, när vegetation inte förmår binda sanden. För att bromsa utveckling av f ...

Flytande ö

En flytande ö eller flottholme är ett naturligt föremål som flyter på ytan av en vattensamling och som inte sitter fast vid vattensamlingens botten. Konstgjorda flytande öar kallas vanligen för pontoner. Flytande öar är inga landmassor och räknas ...

Fysiografi

Fysiografi är ett äldre uttryck för "naturbeskrivning", att jämföra med geografi, "jordytsbeskrivning". Som ämnesområde kan fysiografin sägas motsvara en kombination av delar av naturgeografin med ekologi. I bredare mening kunde begreppet dock nä ...

Great Plains

Great Plains, franska: Grandes Plaines, spanska: Grandes Llanuras, är ett stort prärie- och stäppområde i det inre Nordamerika.

Hydrosfären

Hydrosfären är samlingsnamnet på allt vatten som finns i haven, sjöarna och floderna, mark- och grundvattnen, isen och glaciärerna, vatten bundet i biosfären, dvs i växtlighet och andra levande organismer, samt i atmosfären. Vatten som finns bund ...

Iskil

Iskil är benämning på en isfylld spricka i marken i permafrostområden. Iskilar uppträder i mark där jordarten tillåter sammandragning så att sprickor uppträder. Snö och vatten samlas i sprickorna som fryser. När isen töar ansamlas annat material, ...

Jordskred

Skred, eller jordskred, uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller flera glidytor. Jordskred förekommer i finkorniga jordarter såso ...

Kanjon

En kanjon är en djup dalgång mellan höga klippväggar som av ett vattendrag karvats ur fast berggrund. Detta skiljer den från ravinen, där vattnet fört bort löst material i bildandet av dalgången. En kanjon bildas genom att strömmande vatten, allt ...

Klimatzon

Klimatzon är ett geografiskt område som kännetecknas av likartat klimat. Man brukar tala om 4 7 olika klimatzoner: och polarzonerna de tempererade zonerna den tropiska zonen de subtropiska zonerna

Kust

Kusten är mellan hav, eller ibland mellan en större insjö och land. Utmed kusten finns ofta stränder, hamnar och ibland fjordar. En stor del av världens befolkning bor nära havs- eller Kuster förändras i förhållande till naturkrafter som vågor oc ...

Kvadratkilometer

Kvadratkilometer eller km² är en areaenhet, och det grundmått som används inom geografi på internationell nivå, till exempel för att ange länders yta. Sveriges areal är 449 964 km² och Östersjöns ungefär 390 000 km². 1 km² är detsamma som: arean ...

Marskland

Marskland, eller marsk, är ett vid havskusten beläget, av tidvatten påverkat, flackt slättland, som är så lågt, att det vid flodtiden delvis eller helt och hållet översvämmas, och som bildats genom en med tiden uppkommande anhopning av sand på de ...

Molnskog

Molnskog eller dimskog är en typ av biotop i bergsregnskogar i tropiskt- eller subtropiskt klimat. Vissa molnskogar kan, på grund av temperaturen på högre höjd, anses växa i ett tempererat klimat och kallas då ofta dimskogar. I en molnskog föreko ...

Morän (landform)

Morän är en landform som skapats av en glaciär eller inlandsis. Moränen kan vara avsatt tvärs isriktningen – exempelvis ändmorän och sidomorän – eller längs isriktningen – drumlin. Ett specialfall är mittmorän och moränbackslandskap utan egentlig ...

Natron

Natron eller soda är en naturligt förekommande blandning av, huvudsakligen, natriumkarbonat-dekahydrat och natriumvätekarbonat, men även med inslag av andra salter. Natron/soda är en utfällning som bildas vid evaporation i sjöar rika på natriumka ...

Naturlandskap

Naturlandskap kallas ett avsnitt av naturen där människan har påverkat landskapet väldigt lite knappt nåt alls . I den industrialiserade delen av världen är det mer eller mindre omöjligt att hitta ett sådant landskap. Jämför med kulturlandskap, s ...

Naturområde

Ett naturområde är ett geografiskt område där marken helt eller till stor del hålls opåverkad av mänsklig exploatering. Skog som används till skogsbruk med återplantering kan också räknas till naturområden. Äng och annat kulturlandskap som underh ...

Nordpolen

Nordpolen, eller den geografiska nordpolen, är den nordligaste punkten på jorden. Denna punkt ligger på 90° nordlig bredd, på den punkt på norra halvklotet där jordens rotationsaxel skär jordytan. Till skillnad från Sydpolen som ligger på en kont ...

Pedosfären

Pedosfären är jordskorpans yttersta skikt i vilken jordmånsbildande markprocesser sker. Pedosfären är en del av geosfären och återfinns i gränsskiktet mellan litosfär, hydrosfär, atmosfär och biosfär där ett ständig flöde av material och energi s ...

Stora europeiska slätten

Stora europeiska slätten är ett slättområde i Europa. Det är det största berglösa området i Europa, även om flera höglänta områden finns insprängda. Området sträcker sig från Atlanten och Pyrenéerna i väst till Uralbergen i öster. Den består av n ...

Strandförskjutning

Strandförskjutning är en förflyttning av strandens vattenlinje under tidens gång. Fenomenet kallas i dagligt tal ofta "landhöjningen", trots att det oftast är själva havsstrandens läge som är av intresse.

Terräng

Terräng är ett begrepp som används för att beteckna landområden. Det omfattar inte utrymmen inomhus, och förknippas ofta med skog och träd, men omfattar även exempelvis "småbruten" och "urban" terräng. I trafiklagen är terräng mark som inte är väg.

Undervegetation

Undervegetation är ett annat ord för mindre växtlighet som växer på marken, till exempel gräs, sly, blommor, mindre buskar, etc. Inom skogsvård pratar man om undervegetation som den växtlighet som växer under den skog som man vill avverka eller l ...

Utströmningsområde

Utströmningområde är ett växtgeografiskt område som ligger längre ner i skogsgränsen på ett fjäll. Utströmningområde kan defenieras som ett område där grundvatten flödar ur grundvattenzonen och det innebär en hög halt av mikro och makronäringsämn ...

Vattenbryn

Vattenbryn benämns den del av en sjö eller hav som gränsar till stranden. Ordet används även i betydelsen nära vattenytan. Exempel; ett grund precis i vattenbrynet, d.v.s. stack nätt och jämnt upp ovanför vattenytan. Vattnet närmast stranden benä ...

Vattendelare

En vattendelare innebär i sin grundbetydelse gränsen mellan två avrinningsområden. I regel är det en långsträckt upphöjning i landskapet som är så hög att inga vattendrag passerar den, utan den delar upp vattenflödet i två eller flera riktningar. ...

Vildmark

Vildmark är ett större område, oftast landområde, som är förhållandevis lite påverkat av människan. I strikt mening finns idag få vildmarker. I stället brukar "icke utvecklade landskap i huvudsak formade av naturens krafter" räknas som vildmark. ...

Vittring

Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara e ...

Världens lägsta platser

Världens lägsta platser i översikt. Här finns den lägsta naturliga platsen på land för varje kontinent och Arktis, konstgjorda platser är ej inräknade. m u.h. = Meter under havsytan

Världens yttersta platser

Världens geografiskt yttersta platser i översikt. Här finns den högsta, lägsta, nordligaste, östligaste, sydligaste och västligaste platsen för varje kontinent och Arktis m ö.h. = Meter över havet, m u.h. = Meter under havsytan.

Växtgeografi

Växtgeografi är den gren av biogeografin som behandlar växternas geografiska utbredning och deras inflytande på jordytan. Växtgeografin behandlar alla aspekter av växternas utbredning, från de faktorer som kontrollerar enskilda arters, släktens o ...

Öppen kust

Från Strömstad till Haparanda är den svenska kusten öppen följande sträckor Gotland Norrfjärden norr om Umeå - Bjuröklubb Varberg - Listerlandet v. Blekinge, med undantag för farvattnen mellan Torekov och Hallands Väderö Öland Torhamn vid Karlskr ...

Radiopejl

Navigation eller navigering – av latinets navis, ”skepp” – är konsten att navigera, det vill säga vid framförandet av en farkost kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt.

Angöring

Angöring eller angöra innebär som sjöfartsterm att med pejling eller annan navigationsmetod bestämma fartygets position när det närmar sig ett kustavsnitt. Det kallas också att man ”får” eller ”tar landkänning”. Uttrycket angöra används också ibl ...

Astronomisk navigation

Astronomisk navigation är en navigationsteknik som består i att avgöra sin position med hjälp av observationer av astronomiska objekt och mätningar av deras höjd. Tekniken utvecklades främst av sjöfarare för att kunna bestämma positioner på de en ...