ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180

Flygstambana

Flygstambana var det namn som användes för de två stora flygleder som inrättades i svenskt luftrum på 1930-talet genom beslut av 1932 års riksdag. Åren 1928-1930 gjorde Svenska Luftfartsförbundet undersökningar om lämpliga flygleder Stockholm-Mal ...

Furuno

Furuno Electric Co., Ltd., är en japansk tillverkare av marinelektronik, speciellt ekolod-, radar-, radio- och tidvis också GPS-utrustning. Huvudkontoret ligger i Nishinomiya i Hyogo prefektur; grundat 1951, börsintroducerat 1982, cirka 1200 meda ...

Fyrkaraktär

Fyrkaraktär kallas det sätt på vilket en fyr, ett fyrskepp eller ett sjömärke lyser och är mörkt på ett periodiskt sätt för att underlätta identifiering. Fyrkaraktärerna för fyrar anges i sjökort med särskilda beteckningar som fastställts av Inte ...

Fyrskepp

Fyrskepp kallas ett fartyg försett med en fyrliknande belysningsanordning, avsett att ligga för ankar för att varna sjöfarare för fara, markera farleder eller som angöringsfyr. Fyrskeppet kan sakna egen framdrivning och används där det är för dju ...

Geospatial

Geospatial, är en term som bland annat används i militära sammanhang. Medan en geografisk position ofta förknippas med en longitud och en latitud, och därmed ger ett intryck av att vara en position i två dimensioner, så lyfter begreppet geospatia ...

Horisont

Horisont, från grekiska begränsande ", är den linje i blickfältet där markytan och himlen möts, dvs den mest avlägsna punkten på markytan som man kan se. Horisonten spelade tidigare stor roll i navigation till havs. För exakta mätningar till land ...

Islandsspat

Islandsspat, eller islandskristall, är ett mineral med polariserande egenskaper. Islandsspat är en optiskt klar kalcit kalciumkarbonat, CaCO 3, en variant av dubbelspat, som är lätt att spalta, en kalkspat som ger den optiska effekten dubbelbrytn ...

Knop (enhet)

Knop är en enhet för hastighet till sjöss och i luften. En knop betyder en nautisk mil per timme, i meteorologiska sammanhang avrundat till 0.5 m/s. Knop är inte en SI-enhet, men dess användning är accepterad inom SI. Beteckningen anses komma frå ...

Kompass

En kompass är ett instrument som används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan. Ett av dess vanligaste användningsområden är som navigationsinstrument, för andra områden se gruvkompass. Det finns magnetkompasser, ...

Kompasstreck

För andra betydelser av streck se streck. Kompasstreck är en traditionell indelning av horisonten i 32 streck. De är en mer precis uppdelning än de fyra kardinalstrecken och de fyra interkardinalstrecken. Systemet med 32 streck lever dock kvar i ...

Korridor (sjöfart)

Korridor kallas en farled på öppen sjö, det vill säga en på sjökort anvisad väg över vattnet. Korridorerna är breda, djupa och säkra farledsområden. Vanligtvis hänvisas den tunga fartygstrafiken hit.

Lodning

Lodning kallas de processer med vilka man mäter djupet i hav, sjöar och liknande. Den vanligaste metoden utnyttjar ett ekolod, en anordning som sänder ut ljudpulser ultraljud, oftast ca 200 kHz som färdas genom vattnet ned till bottnen och där ge ...

Loggbok

En loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal, är en bok där man löpande, i kronologisk ordning, antecknar uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. Under sjöresa i ...

Longitudproblemet

Longitudproblemet handlar om svårigheten att på öppet hav bestämma ett fartygs position i öst-västlig riktning. Himlakroppars höjd över horisonten, som används för att bestämma latitud, går inte att använda direkt, då höjden är den samma på olika ...

LORAN

LORAN var ett amerikanskt radionavigeringssystem med lång räckvidd för sjö- och luftfart. Korta radiosignaler sändes ut synkront från två landbaserade stationer på ett avstånd av 500 till 700 kilometer från varandra. En mottagare ombord mätte tid ...

Magnetisk deklination

Magnetisk deklination eller missvisning är det viktigaste skälet till att en magnetkompass inte pekar exakt mot nordpolen. Den magnetiska deklinationen är vinkeln mellan den verkliga och den magnetiska nordriktningen. Inte ens en perfekt ostörd m ...

Magnetisk deviation

Deviation eller magnetisk deviation, är den avvikelse i den magnetiska nordriktningen som en magnetisk kompass visar ombord på till exempel ett fartyg eller ett flygplan och som beror på lokala magnetiska fält orsakade av fartygets egen magnetism ...

Magnetisk longitud

Magnetisk longitud eller magnetisk meridian, benämns även isogon, är en linje som förbinder orter med samma avvikelse mellan magnetisk nord och geografisk nord. Dessa linjer är inte raka utan följer det jordmagnetiska fältet mellan den magnetiska ...

Mistlur

Fartyg skall enligt i Sjövägsreglerna noga fastställda normer vara försedda med anordning att avge ljudsignaler, allt från fritidsbåtars signalhorn, till tryckluftdrivna fartygsvisslor kallas ofta "tyfon", fast det är ett varumärke som för fartyg ...

Mobilpositionering

Mobilpositionering avser att uppnå den aktuella platsen för en mobiltelefon, stationär eller rörlig. Lokalisering kan ske antingen via multilateration av radiosignaler mellan radiotorn i nätet och telefonen, eller helt enkelt via GPS. För att hit ...

Multilateration

Multilateration betecknar en beräkningsmetod för att lokalisera ett objekt exakt genom att mäta skillnader i ankomsttid av en signal till exempel en radiovåg som sänts från ett objekt och mottagits av tre eller flera mottagare. Det kan också avse ...

Munzee

Munzee är ett platsbaserat freemium-skattjaktspel för smartphones där platser måste hittas i verkligheten. Spelet liknar Geocaching men går ut på att skanna QR-koder istället, som man hittar med GPS-position, för att bevisa fyndet i stället för e ...

Nautisk almanacka

En nautisk almanacka är en tabell innehållande positioner för olika himlakroppar vid olika tillfällen. Almanackan används för att beräkna positionen utifrån tidpunkten och dessa himlakroppars höjd över horisonten. Nautiska almanackor har publicer ...

Nautisk mil

Nautisk mil, även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter. Den nautiska milen är inte en SI-enhet, men den är godkänd för användnin ...

Navigationsinstrument

Navigationsinstrument används för navigation. När det gäller positionsbestämning dominerar idag den elektroniska GPS-navigatorn, som med sin överlägsna noggrannhet, enkla handhavande och låga pris blir en naturlig del av varje navigatörs utrustni ...

Navigationsstjärnor

Navigationsstjärnor är ett samlingsnamn på de 58 stjärnor som utnyttjas vid astronomisk navigation. Stjärnorna tillsammans med de astronomiska koordinaterna, deklination och timvinkel återfinns i Nautikalalmanackan, the Nautical Almanac vilken an ...

Navtex

NAVTEX är ett internationellt standardiserad system för utsändning av navigationsvarningar samt väder- och isinformation. NAVTEX information kan sändas ut på olika frekvenser beroende på vilken målgrupp informationen riktar sig till: Frekvensen 4 ...

Non-directional beacon

Non-directional beacon, är en radiofyr som sänder en kontinuerlig bärvåg i alla riktningar, avsedd att pejlas från flygplan. Sändaren identifierar sig regelbundet med en långsam morsesignal som består av två eller tre bokstäver, gärna med anknytn ...

Norr

Norr och nord är ett väderstreck som anger riktningen mot den geografiska nordpolen. Norr är den viktigaste av kompassens kardinalriktningar utifrån vilken de andra tre söder, väster och öster brukar definieras direkt eller indirekt. En magnetisk ...

Racon

Racon är en transponder installerad på en del fyrar för hjälp med identifiering. Då signalen från en fartygsradar träffar den, svarar den med en kod som på radarskärmen syns som en bokstav i morsekod, som utgående från fyrens eko på radarbilden r ...

Radar

Radar är utrustning och teknik för upptäckt och avståndsbestämning med radiovågor. Radar använder kortvågiga radiovågor, det vill säga elektromagnetisk strålning, för att identifiera avstånd, höjd och eventuellt färdriktning för olika föremål. En ...

Radiofyr

En radiofyr är en radiosändare som sänder ut radiosignaler för att användas som navigeringshjälpmedel. De fartyg eller flygplan som ska använda radiofyren har instrument som kan identifiera radiofyren och ange i vilken riktning den befinner sig. ...

Radionavigation

Radionavigation eller radionavigering är användande av radiosignaler för att bestämma var på jorden man befinner sig. Det första radionavigationssystemet var ett system för att avgöra riktningar. Genom att ställa in mottagningsfrekvensen på en vi ...

Radionavigeringsnämnden

Radionavigeringsnämnden är en intresseförening inom radionavigeringsområdet. Det är en icke kommersiell organisation med medlemmar från myndigheter och andra offentliga organisationer, privata företag och enskilda personer med intresse inom radio ...

Randmärke

Ett randmärke är ett sjömärke, byggt på havsbottnen eller vid stranden, som visar på vilken sida farleden eller annars tryggt vatten ligger. Till färgläggning, funktion och eventuell fyrkaraktär motsvarar randmärken prickar, men är alltså inte fl ...

Rutt

En rutt är en fastlagd färdplan eller färdväg mellan två eller fler punkter. Begreppet används för fartyg men även vid andra transportsätt på land eller i luften. För fartyg består rutten av positioner där förändring inträffar i färden Start/stop ...

Sea Traffic Management

Sea Traffic Management är en metod för att guida och övervaka sjötrafiken på ett liknande sätt som flygledning. Metoden är utvecklad under 2010-2015 av Sjöfartsverkets Monalisa-projekt, medfinansierat av Europeiska kommissionen. Metoden valideras ...

Sektorfyr

Sektorfyr är en ledfyr som leder sjöfarande genom att lysa med olika färger i de olika sektorer som begränsar en farled. Farleden markeras vanligast med ett vitt sken i sektorfyrens ledsektor, och grönt och rött ljus markerar det område som ligge ...

Solkompass

En solkompass är ett slags solur, där solens skugga ritas i förväg. Då kan man sedan se riktningen i förhållande till väderstrecken. Solkompassen måste anpassas till den latitud och tid på året den används. Om man använder den för sjöfart kan man ...

Stjärnkarta

En stjärnkarta är en karta över natthimlen. Astronomer delar in stjärnhimlen i ett rutnät för att underlätta användning. De används för att identifiera astronomiska objekt såsom stjärnor, stjärnbilder och galaxer. Historiskt har de använts för na ...

Söder

Söder och syd är ett väderstreck som anger riktningen mot den geografiska sydpolen. De andra huvudväderstrecken är norr, öster och väster. Begreppet sunnan används för sydlig vind, sunnanvind. Det är norm att söder är nedåt på kartor, även om det ...

Talfyr

En talfyr eller talande radiofyr var en radiofyr för flygnavigering. Den sände en inspelad röst som läste upp bäringen till fyren i en riktning i taget. I flygplanet behövdes bara en radiomottagare. I början av 1950-talet lanserade AGA en talande ...

Tidjord

Tidjord kallas den periodiska deformation av jordskorpan som uppstår på grund av månens och solens gravitation. Fenomenet har samma ursprung som tidvatten. Perioden är ungefär 12 timmar, vilket innebär att jordens yta rör sig upp och ner ungefär ...

Tidkula

En tidkula är en stor, målad kula av trä eller metall som man förr lät falla vid förutbestämda tidpunkter, i första hand för att sjömän på fartyg i närheten ska kunna ställa sina kronometrar. Med hjälp av korrekt tid kunde sjöfarare använda astro ...

Trad

Trad är en handelsrutt, vanligen till sjöss, ofta med någon viss vara. Exempel är australienska vetetraden, kinesiska tetraden, chilenska nitrattraden.

Transportör (navigation)

Denna artikel avser navigationshjälpmedlet transportör. För andras betydelser, se Transportör Transportör är en är en triangulär gradskiva för vinkelmätning. Den är speciellt utformad som hjälpmedel för bestickföring inom navigation, tillsammans ...

Tröghetsnavigering

Tröghetsnavigering är en navigationsmetod. Under en period i mitten av 1900-talet utvecklades så kallade tröghetsnavigeringssystem som bygger på att man med noggranna accelerometrar mäter farkostens lägesändringar under färd och utifrån dessa ber ...

Väderstreck

Ett väderstreck betecknar en riktning i horisontalplanet. Beroende på önskad noggrannhet delas horisonten in i 4, 8, 16, 32 eller 360 delar. När ännu större precision behövs, till exempel vid precisionsnavigering, anger man vinkeln mätt från nord ...

Vägpunkt

Vägpunkt är en referenspunkt i ett fysiskt rum som används för navigationsändamål. Den består av en mängd koordinater. För navigering på jorden består vägpunkten vanligen av longitud och latitud. Ibland ingår även altitud, särskilt för luftnavige ...

Väster

Väster eller väst är ett väderstreck som anger riktningen vinkelrätt till vänster om norr. Det är ett av de fyra huvudsakliga väderstrecken tillsammans med norr, söder och öster. Västlig riktning är parallell med ekvatorn, mot jordens rotationsri ...