ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202

Darwinism

Darwinism är ett begrepp som används för olika teorier inspirerade av Charles Darwins evolutionsteori, bland annat socialdarwinism. Ordet darwinism används och har använts på olika sätt beroende på tidsperioden och vem som använder det. Särskilt ...

Darwinpriset

Darwinpriset är en årlig humoristisk utmärkelse, som tilldelas den eller dem som förmodligen förbättrar mänsklighetens genpool genom att oavsiktligt ta livet av sig eller steriliserar sig på ett utomordentligt klantigt eller idiotiskt sätt. Utmär ...

Den själviska genen

Den själviska genen är Richard Dawkins första och mest kända bok. Den första utgåvan kom 1976. En utökad men i övrigt oförändrad version gavs ut 1989. Ytterligare en engelsk utökad version gavs ut år 2006 i samband med bokens 30-årsjubileum. I bo ...

Dollos lag

Dollos lag, även kallad Dollos princip är en hypotes som föreslogs av den franskfödde belgiska paleontologen Louis Dollo år 1890. Dollos lag stipulerar att evolutionen inte är reversibel. Dollo formulerade lagen som: "En organism är oförmögen att ...

Dvärgväxt på öar

Dvärgväxt på öar är ett biologiskt fenomen som betyder att djurarter på öar blir mindre i storlek när de genomgår evolution inom ett geografiskt begränsat habitat. Det viktigaste vetenskapliga arbetet om detta fenomen skrevs av biologen J. Bristo ...

Ekotyp

Ekotyp är en ärftligt specialiserad variant, anpassad till en viss miljö men inte avskild från andra ekotyper genom någon sterilitetsbarriär. Bildandet av ekotyper är en form av mikroevolution. Havsstrandsformer av växtarterna kvickrot och balder ...

Endogent retrovirus

Ett endogent retrovirus är ett retrovirus vars arvsmassa blivit en del av värdorganismens arvsmassa. Denna typ av genetiskt material är vanligen förekommande hos käkförsedda ryggradsdjur.

Evolutionär medicin

Evolutionär medicin eller darwinistisk medicin är tillämpning av moderna evolutionsteori för att förstå hälsa och sjukdomar. Den ger en kompletterande vetenskaplig aspekt till de nuvarande mekaniska förklaringarna som dominerar den medicinska vet ...

Felande länk

Felande länk är ett begrepp som numera är förkastat inom evolutionsbiologin men som fortfarande används som metafor inom populärvetenskapliga forum, för att beskriva en hypotetisk tidigare art som ligger nära en förgrening mellan flera nu levande ...

Fylogenetik

Fylogenetik är den del av evolutionsbiologin som studerar evolutionär släktskap mellan grupper av organismer, till exempel arter eller populationer. En viktig uppgift är att konstruera fylogram, också kallat fylogenetiskt träd, som kartlägger art ...

Fylogeografi

Fylogeografi är studiet av historiska processer som kan vara orsak till nuvarande geografiskt utbredningsmönster, men även cykliska förflyttningar, för arter eller grupper av arter. Fylogeografiska studier sker i ljuset av studiet av genetiska st ...

Genetisk variation

Genetisk variation, genetisk mångfald, är ett mått på hur genetiskt olika individer inom en population är. Genetisk variation är en förutsättning för naturligt urval, anpassning och evolution. Den skiljer sig från miljöbetingad variation genom at ...

Genomkonflikt

Genomkonflikt uppstår när genetiskt material har olika spridningsegenskaper och förutsätter selektion på minst två nivåer i den biologiska hierarkin. Exempelvis kan en genomkonflikt uppstå mellan cellkärnans och mitokondriens DNA, eller mellan ol ...

Handikappsprincipen

Handikappsprincipen är en teori som utvecklades av den israeliske biologen Amotz Zahavi för att förklara hur beteenden och drag som inte verkar allra bäst lämpade för överlevnad har kunnat gynnas av evolutionen: den som har råd att bete sig på et ...

Heterokroni

Heterokroni är ett begrepp i utvecklingsbiologin som betecknar tidsmässiga förskjutningar mellan olika utvecklingsstadier. Dessa förskjutningar kan leda till stora anatomiska skillnader mellan besläktade arter. Viktiga faktorer när en viss proces ...

Hästens evolution

Hästens evolution har skett under flera miljoner år och den moderna tamhästen har ett stort antal förfäder, alla från olika delar av världen och med olika egenskaper. Hästens anfader var ett fyrtåigt däggdjur inte större än en räv. Genom evolutio ...

Isolation (biologi)

Isolation är inom biologi och genetik ett begrepp som omfattar flera olika mekanismer som separerar individer eller populationer. Det är en viktig mekanism vid artbildning och bildandet av nya underarter eller raser. Isolation är därför ett vikti ...

Kambriska explosionen

Kambriska explosionen kallas den kraftiga ökningen av komplext, flercelligt djurliv under en relativt kort period i början av kambrium för cirka 540 miljoner år sedan. Utvecklingen var i geologiskt tidsperspektiv snabb, mellan 20–25 miljoner år. ...

Kladistik

Kladistik, även fylogenetisk systematik, är en vetenskaplig metod som används främst vid studier av evolutionära frågeställningar om släktskap och utveckling av arter och egenskaper inom biologin. Kladistik används även inom exempelvis lingvistik ...

Lamarckism

Lamarckism är en evolutionsteori som bygger på Jean-Baptiste de Lamarcks teorier om att livet på jorden utvecklas genom en evolution. Den var den första sammanhängande evolutionsteorin, som kom att påverka Charles Darwin när han utvecklade evolut ...

Massutdöende

Massutdöende eller massdöd är de händelser i jordens historia då hela grupper av organismer dött ut under en med geologiska mått mätt ganska kort tidsrymd. Baserat på fossilfynd kan man sluta sig till att det i allmänhet dör ut två till fem artfa ...

Mimikry hos växter

Mimikry hos växter är ett samlingsbegrepp för skyddande likhet hos växter. Det gäller både fysiska och kemiska likheter. Mimikry hos växter har studerats betydligt mindre än mimikry hos djur. Mimikryn kan vara frågan om att skydda sig mot växtäta ...

Müllers mimikry

Müllers mimikry är en defensiv form av mimikry som innebär att två arter som båda är giftiga eller oätliga liknar varandra. Detta förklaras av att varje rovdjur måste lära sig vilka arter som är ätliga genom att smaka på några individer, vilket b ...

Myrmimikry

Myrmimikry, eller myrmekomorfi, är ett samlingsbegrepp för skyddande likhet där andra arter antar likhet med myror. Myror finns spridda över hela världen och rovdjur som förlitar sig till sin syn för att identifiera byten, till exempel fåglar och ...

Människans utveckling

Människans utveckling eller människans evolution är den process genom vilken en grupp primater förändrades till att ha de egenskaper som människan har idag. Biologiskt definieras människan ibland kallad den moderna människan som primat av arten H ...

Neutral evolution

Neutral evolution förklarar nedärvningen av egenskaper/mutationer som inte har en direkt inverkan på en organisms fitness. Teoretiskt sett kan en neutral egenskap, med hjälp av genetisk drift, sprida sig till dess att alla individer i en populati ...

R-K-selektion

r/K-selektion är en biologisk teori som säger att en organism antingen kan maximera sin avkommas överlevnadschanser till priset av att antalet ättlingar blir litet eller producera så många avkomlingar som möjligt varav få överlever.

Reproduktiv barriär

Reproduktiv barriär kallas även fortplantningsbarriär. Reproduktiv barriär är ett biologiskt begrepp som syftar till de hinder som kan finnas för att individer skall kunna skapa avkomma tillsammans. Det är sådana barriärer som hindrar olika arter ...

RNA-världshypotesen

RNA-världshypotesen är tanken att det första livet på jorden var baserat enbart på ribonukleinsyra, snarare än deoxiribonukleinsyra, RNA och proteiner som dagens livsformer. Frågan hur den första cellen bildades från enkla organiska molekyler är ...

Ryggsträng

Ryggsträng är en stavformig bildning i embryon eller larvformer hos alla ryggsträngsdjur. Ryggsträngen innehåller en elastisk stödjevävnad, och kan ge kroppen en viss skelettlik stadga. Den kvarstår hos lansettfiskar, men tillbakabildas helt hos ...

Sociobiologi

Sociobiologi eller socialbiologi är en evolutionärt inriktad syntes av vetenskapliga discipliner som försöker förklara socialt beteende inom alla arter genom att undersöka de evolutionära fördelar som beteendet kan ge. Det betraktas ofta som en g ...

Treenig hjärna

Treenig hjärna är en modell av hjärnan förslagen av Paul D. MacLean på 1960-talet för att förklara hur evolutionen har påverkat indelningen av den mänskliga hjärnan. Modellen beskriver hjärnan i tre separata delar. Den treeniga hjärnan består av ...

Uralstring

Denna artikel handlar om en historisk teori; för moderna teorier om abiogenes, se Livets uppkomst. Uralstring, även kallad generatio æquivoca eller generatio spontanea, en fram till för några hundra år sedan spridd uppfattning om att vissa djur o ...

Utvecklingslinje (evolution)

En utvecklingslinje, eller evolutionär utvecklingslinje, är ett begrepp som används inom zoologi och paleontologi och definieras av att den bara omfattar taxa som alla delar en gemensam förfader. Den beskriver alltså hur ett taxa A är förfader ti ...

Vavilovs mimikry

Vavilovs mimikry är en form av skyddande likhet som förekommer bland växter och som först beskrevs av den ryske botanikern Nikolaj Vavilov. Vid denna form av mimikry ”gömmer sig” ogräs bland odlade växter för att överleva. Bland sädesslagen har b ...

Vestiges of the Natural History of Creation

Vestiges of the Natural History of Creation är en populärvetenskapligt skriven naturhistorisk bok utgiven i England år 1844 anonymt av Robert Chambers. Den sammanfattade olika vetenskapliga teorier och lanserade idén om arternas ursprung genom så ...

Fenomen

Fenomen kan beskrivas som observerbart skeende. Ett fenomen kan ibland förklaras utifrån tankemässigt enklare fenomen, och så kan man fortsätta tills man når förmodade grundfenomen som inte ytterligare kan förklaras. Några exempel på fenomen är å ...

Ideomotoreffekten

Ideomotorisk kallas en subtil rörelse som utförs omedvetet utan kontroll. Dylika rörelser hävdas utgöra en avgörande roll vid användandet av till exempel ouijabräde, Anden i glaset, slagruta och pendel. Utövare av Anden i glaset eller pendling hä ...

Matteuseffekten

Matteuseffekten är olika fenomen där ett system gynnar en tidigare gynnad part. Jämför Matteusevangeliet Matt 25:29: "Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

Regnande djur

Regnande djur är ett relativt ovanligt meteorologiskt fenomen, även om förekomster har rapporterats från många länder genom historien. En hypotes som kan förklara fenomenet är att starka vindar som far över vattnet ibland kan rycka med sig djur s ...

Vandrande stenarna

Vandrande stenarna är ett geologiskt fenomen som innebär att stora stenar på uttorkade sjöbottnar förflyttar sig utan påverkan från djur eller människor. Den mest kända förekomsten av fenomenet finns i Death Valley i Mojaveöknen i Kalifornien, me ...

Friluftsliv

Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för fritidsaktiviteter som genomförs utomhus och vilket inkluderar såväl organiserad som oorganiserad verksamhet. Till det organiserade friluftslivet hör de utomhusaktiviteter som sker i föreningsform.

Adler und Falken

Adler und Falken var en tysk ungdomsorganisation som grundades av läraren Wilhelm Kotzde-Kottenrodt år 1920. Adler und Falken stod nära Wandervogel och präglades av völkischrörelsen.

Allemansrätten

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, ...

Backpacking

Backpacking är ett uttryck för en typ av självständig, ofta internationell, lågbudgetturism. En person som utövar backpacking kallas för "backpacker". Backpackingresor förknippas ofta med relativt långa resperioder. Resornas längd varierar dock o ...

Barnkoloni

Barnkoloni, skollovskoloni eller kollo, var förr en vanlig verksamhet för att barn till föräldrar i storstäderna, som genom knappa ekonomiska förhållanden eller sociala familjeproblem, inte hade möjlighet att komma ut i naturen till sol och bad u ...

Bivack

Bivack är en tillfällig, vanligen militär förläggning i tält, vindskydd eller snögrotta. Bivack används också inom vildmarksturism för sovplats vid dagsturer. Vindskydd är också en väldigt vanlig lösning om man tvingas övernatta i skogen. Ordet k ...

Elljusspår

Under barmarkssäsongen brukar elljusspår användas för bland annat joggingturer och promenader. De brukar ha formen av anlagda stigar med till exempel grus eller flis som ytlager. Vintertid prepareras, om snöförhållandena tillåter, skidspår på mån ...

Fjälledarlinjen

Fjälledarlinjen är en utbildning som bedrivs vid Storumans folkhögskola i Västerbottens län. Genom utbildningen blir man fjälledare och guide inom friluftsbranschen. Fjälledarlinjen startade 1979 som den första i sitt slag och uppkom efter den så ...

Fjällnora

Fjällnora är ett friluftsområde en bit öster om Uppsala beläget vid sjön Trehörningen. Området är ett populärt utflyktsmål för framförallt Uppsalabor. I området finns vandringsleder, badplats, kanotuthyrning och camping bland annat. Vintertid plo ...