ⓘ Idiom, språk. Ett idiom är en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Att något är idiomatiskt innebär att det är karaktäristiskt, säreget och språkr ..

                                     

ⓘ Idiom (språk)

Ett idiom är en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Att något är idiomatiskt innebär att det är karaktäristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk "som en infödd".

Ett idiomatiskt uttryck är ett talesätt eller en fast fras som ingår i en språkvarietet, där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelser, t.ex. "byta fot", plötsligt ändra åsikt.

Inom lingvistiken är det fraseologin som ägnar sig åt området. Idiomatiska uttryck är talesätt som kan infogas i meningar och anpassas grammatiskt efter den språkvariant och det sammanhang där de ingår. Detta till skillnad från ordspråk som består av en fast mening som inte ska förändras.

Idiomatiska uttryck består ofta av flera ord lexem som i sin sammansättning har en specifik betydelse. Dessa talesätt vållar ofta problem vid översättning mellan olika språk om de översättes ordagrant. I bästa fall hittar man ett motsvarande idiom i målspråket, men ofta måste det idiomatiska uttrycket bytas ut mot en helt annan sekvens av lexem i målspråket.

Bland nybörjare i ett språk är idiomen bland det svåraste att få grepp om, eftersom de sällan finns listade i böcker och ordlistor, utan bara förutsätts att man känner till. Språkläroböcker tar oftast bara med de allra mest vardagliga och vanliga.

Många av de svenska idiomen är lånade och översatta från andra språk, ofta helt felöversatta men som ändock fått ett tänkvärt innehåll. Det förekommer dock att utländska idiom lånas och behålls ordagrant i svenska språket. En övervägande del av svenska idiom och ordspåk har sitt ursprung i Bibeln eller i latinska, grekiska, arabiska eller tyska uttryck och visdomsord.

För exempel, se Lista över svenska idiomatiska uttryck.

                                     

1. Källor

 • Bevingat, Birgitta Hellsing, Magdalena Hellquist och Anders Hallengren, 2:a upplagan, cirka 500 sidor, 2005. ISBN 91-0-010252-0
 • Bevingade ord och andra talesätt, Pelle Holm, 14:e upplagan, cirka 370 sidor, 1985. ISBN 91-34-50597-0
 • Nationalencyklopedin
 • Ordspråk och talesätt, Pelle Holm, 394 sidor, 1975. ISBN 91-0-037771-6
                                     
 • Ordbok Idiom kan syfta på: Idiom språk en språklig egenskap, variant, särart eller fast uttryck Idiomatisk något som är karakteristiskt, säreget
 • Idiom neutral är ett internationellt hjälpspråk, skapat på 1890 - talet. Då volapük var statt i upplösning, valdes 1893 den ryske järnvägsingenjören Woldemar
 • liksom idiom vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk och i mera
 • talesätt är ett språkligt uttryck som syntaktiskt rättar sig efter den text eller det sammanhang där det ingår. Ordspråk Ordstäv Idiom Lista över svenska
 • omnia Vergilius En annan synonym är levnadsregel Ordspråk Ordstäv Idiom språk Liknelse Talesätt Lista över latinska ordspråk och talesätt Curtius
 • ordspråk och talesätt, med svensk översättning aforism bevingade ord idiom språk liknelse maxim ordstäv talesätt sentens ordspråk på Wikiquote Nationalencyklopedin
 • Finsk - ugriska språk är en grupp till olika grad besläktade språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och
 • Idiolekt bildat av orden idiom och lekt, idios från grekiskan som betyder egen är en enskild människas unika sätt att uttrycka sig på i tal, i skrift
 • skriftspråk. Dessa varianter brukar benämnas idiom till skillnad från språk rätoromanskan betraktas som ett språk eller dialekter var och en av de fem varianterna
 • interlingvisterna. 1907 samarbetade han med Waldemar Rosenberger om en reform av Idiom Neutral i nylatinsk och naturalistisk riktning. 1922 offentliggjorde han
 • Den uraliska språkfamiljen består av ungefär 30 i olika grad besläktade språk som talas av nästan 25 miljoner människor i huvudsak i Central - Öst - och