ⓘ Svenskspråkiga - Wikipedia, Lsjbot, Svenska Österbotten, Svenskfinland, Svenska Yle, Borgå stift, Svenska språköar i Finland, Svenska Finlands folkting ..

Svenskspråkiga Wikipedia

Svenskspråkiga Wikipedia är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades under maj 2001, var en av de första Wikipediaversionerna. Den innehåller just nu 3 231 424 artiklar och är därmed den tredje största Wikipediaversionen. Den innefattar en stor andel robotskapade artiklar, något som gör att den svenskspråkiga versionen har fler artiklar i förhållande till andra språkversioner än antalet aktiva användare skulle ge vid handen – men också antalet användare och manuellt skapade artiklar är högt i förhållande till antal svenskatalare.

Lsjbot

Lsjbot är ett datorprogram, en bot, som används för att skapa Wikipedia-artiklar på ett automatiserat sätt. Boten har utvecklats av den svenske fysikern Sverker Johansson.

Svenska Österbotten

Svenska Österbotten är den region på Finlands västkust, i det historiska landskapet Österbotten, som befolkas av finlandssvenskar. Särskilt städerna Nykarleby och Närpes samt landskommunerna har en mycket hög andel svenskspråkiga. I dessa kommuner och städer kan man leva ett helt liv utan att kunna ett enda ord finska. Ungefär hälften av de i Finland bosatta finlandssvenskarna bor här.

Svenskfinland

Svenskfinland är en benämning på svenskbygderna i Finland, det vill säga de områden där den svenskspråkiga befolkningen huvudsakligen bor. Svenskfinland är delat i tre regioner fyra om Åland räknas med: Svenska Österbotten, kustremsan i västra Finland mellan Sideby i söder och Karleby i norr Nyland, kustremsan i södra Finland mellan Hangö i väster och Pyttis i öster, i vilken Huvudstadsregionen ingår Åboland, skärgården sydväst om Åbo Åland räknas ibland som en del av Svenskfinland. Ofta räknas Åland dock som ett separat område befolkat av ålänningar. Förutom dessa regioner, där finlandssv ...

Svenska Yle

Svenska Yle är den svenskspråkiga delen av Yle, Finlands public service-bolag för TV, radio och webb. En alternativ benämning på Svenska Yle är Finlands svenska rundradio. Sedan 2020 är Johanna Törn-Mangs direktör. Svenska Yle består av svenska.yle.fi, Yle X3M, Yle Vega och Yle Fem, den sistnämnda en TV-kanal som numera delar kanalplats med finskspråkiga Yle Teema. Yle Fem är huvudkanal för den finlandssvenska publiken med en framför allt finlandssvensk och nordisk profil. Radio- och tv-chef är Unni Malmgren. Tidigare fanns svenskspråkigt TV-utbud endast som inslag i de analoga kanalerna Y ...

Borgå stift

Borgå stift är ett av de nio stift som finns inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och det enda svenskspråkiga. Stiftet, som samlar alla landets svenskspråkiga församlingar, är grundat 1923 och dess domkapitel och domkyrka är belägna i Borgå. Stiftets biskop är 2019- Bo-Göran Åstrand.

Svenska språköar i Finland

I en finlandssvensk kontext betyder vanligtvis begreppet svensk språkö en ort som juridiskt sett är enspråkigt finsk men som har en betydande svensk minoritet. Att orten i fråga har en svensk skola ses i regel som ett minimikrav för att orten skall betraktas som en svensk språkö.

Svenska Finlands folkting

Svenska Finlands folkting eller Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktingets uppdrag är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och det svenska språkets ställning i Finland, samt bevaka finlandssvenskarnas intressen. Folktingets ställning är lagstadgad. Folktinget tar del i lagstiftningsprocessen och ger utlåtanden åt olika myndigheter om frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen.

Bortre Tölö

Bortre Tölö är ett av fem distrikt i Södra stordistriktet, och samtidigt en stadsdel, i Helsingfors stad. I Bortre Tölö finns bland annat Helsingfors Olympiastadion och i närheten av Olympiastadion flera sportanläggningar, bland andra Helsingfors ishall, fotbollsstadion och Simstadion. Också Nationaloperan finns i Bortre Tölö vid Tölöviken. I Sibeliusparken finns Sibeliusmonumentet. I Bortre Tölö verkar svenskspråkiga Tölö gymnasium i samma byggnad vid Tölö torg som dess företrädare Tölö specialiseringsgymnasium, Lönnbeckska gymnasiet och Nya svenska samskolan Lönkan. Brevid Sibeliusparken ...

Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland är ett biografiskt uppslagsverk som började utkomma 2008. I Finland utgavs 2003–2007 Suomen kansallisbiografia Finlands nationalbiografi i tio band, under redaktion av professor Matti Klinge. År 2008 påbörjade Svenska litteratursällskapet i Finland utgivningen av ett motsvarande svenskspråkigt nationalbiografiskt uppslagsverk, Biografiskt lexikon för Finland. Redaktionsrådets ordförande är professor Henrik Meinander och verkets huvudredaktör docent Henrik Knif. BLF bygger delvis på innehållet i det finskspråkiga uppslagsverket Suomen kansallisbiografia, vari ...

Kilo, Esbo stad

Kilo är en stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad och hör administrativt till Stor-Alberga storområde. Namnet Kilo finns dokumenterat sedan 1500-talet i formerna Kijlaby 1543, Kiloby 1544 och Kilo 1547. Namnet kan härstamma från en tidigare kilformad vik. Fram till 1980-talet bestod Kilo mest av egnahemshus, men höghus har uppförts i allt snabbare takt i Kilo. De första husen i Kilo uppfördes i sekelskiftet 1800/1900 då Kustbanan Åbo-Helsingfors öppnades för trafik. Bland gamla byggnader kan nämnas Kilo gård och Albert Edelfelts hus. Kilo stationsbyggnad revs i början av 1980-talet och e ...

                                     

ⓘ Svenskspråkiga

  • har betydande svenskspråkiga minoriteter, dessa kallas svenska språköar i finlandssvenskt språkbruk. År 1610 uppgick den svenskspråkiga andelen av Finlands
  • För svenskspråkiga Wikipedias ingångssida startsida se Portal: Huvudsida. Svenskspråkiga Wikipedia ibland oegentligt svenska Wikipedia, förkortat SVWP
  • Detta är en lista över svenskspråkiga grundskolor och gymnasier i Storhelsingfors Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda Existerande svenska skolor
  • artiklar om geografiska platser över hela världen. 15 juni 2013 uppnådde svenskspråkiga Wikipedia 1 000 000 artiklar. Den miljonte artikeln producerades av
  • cirka 90 svenskspråkig befolkning, är exempelvis endast 2, 8 av de boende i Vanda svenskspråkiga Också på språköarna är andelen svenskspråkiga oftast liten
  • städerna Nykarleby och Närpes samt landskommunerna har en mycket hög andel svenskspråkiga I dessa kommuner och städer kan man leva ett helt liv utan att kunna
  • huvudsakligen är finskspråkigt. Sedan år 2001 sänds det svenskspråkiga TV - utbudet på den svenskspråkiga digitala kanalen Yle Fem. Yle Vega riktar sig till
  • språköarna i högre grad ser sig själva som svenskspråkiga snarare än finlandssvenskar. Andelen svenskspråkiga på språköarna har, i likhet med Finland som
  • Evangelisk - lutherska kyrkan i Finland och det enda svenskspråkiga Stiftet, som samlar alla landets svenskspråkiga församlingar, är grundat 1923 och dess domkapitel