ⓘ Finlandismer - Finlandism, Högsvenska, Karl Lindström, Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors, Remont, Fennicism, Butka, Språkvård, Villa, Bastu, Ankdammen ..

Finlandism

Finlandism är samlingsnamnet på särfinlandssvenska språkdrag, det vill säga företrädesvis ord och uttryck, som används av finlandssvenskar men mer sällan i Sverige. Vissa av dessa är gamla ord som fallit ur bruk i Sverige, andra har sitt ursprung i finlandssvenska dialekter, en del är mer eller mindre påtagliga fennicismer eller ord som lånats in i finlandssvenskan men inte i rikssvenskan.

Högsvenska

Högsvenska, finlandssvenskt högspråk eller standardfinlandssvenska är det finlandssvenska standardspråket. Begreppet högsvenska kom under 1900-talet att användas huvudsakligen om en finlandssvenska som är fri från finlandismer, i synnerhet fennicismer. Det står i motsats till finlandssvenska dialektala drag – en svenska som "höjer sig" över lokalt präglade språkdrag. Denna betydelse skulle med modern språkvetenskaplig terminologi kunna kallas finlandssvenskt standardspråk, men ordet lever kvar genom sin särskilda relevans för finlandssvenskans språkhistoria. I Sverige kan ordet i stället i ...

Karl Lindström

Karl Fredrik Robert Lindström, född 4 januari 1859 i Stockholm, död 15 mars 1892 i Helsingfors, var en finländsk språkvetare. Vid 13 års ålder flyttade Lindström med sina föräldrar, grosshandlaren Lindström och modern f. Ehrensvärd, till Helsingfors, där fadern gjorde affärer i timmer. Han blev student 1877 vid Bööks lyceum, filosofie kandidat 1884 vid Helsingfors universitet och promoverades till magister 1886. 1890 blev han lektor i svenska språket vid universitetet i Helsingfors. Bland hans publikationer kan särskilt nämnas den tvådelade artikeln Studier på svensk språkbotten i Finland ...

Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors

Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors var en finlandssvensk landsmålsförening. Föreningen instiftades 1874 efter mönster från Uppsala av Axel Olof Freudenthal, som var dess ordförande till 1900. Syftet var att främja det vetenskapliga studiet av de svenska dialekterna i Finland samt att samla och ordna allt som kunde bidra till kännedomen om dem. Medlemmarna tecknade upp dialektord som lade grunden till de samlingar som Herman Vendell byggde sin ordbok på. Föreningen gav också ut en samling Nyländska folksagor 1887 och sände ut sina medlemmar på fältarbete i både Finland och Estland. Å ...

Remont

Remont är en unghäst som genomgår grundläggande utbildning. Finlandismen "remont" avser renovering. Ursprungligen var remont i Sverige en till krigstjänst anskaffad häst till dess att dess enskilda utbildning var avslutad. De hästar som inköptes till krigsmakten skulle ha en höjd av minst 147 cm bakom sadeln och vara mellan 3 och 6 år gamla. De remonter som inte genast kunde lämnas över till militärförbanden sändes till en remontdepå för att först påföljande år tilldelas förbanden där deras utbildning tog vid. De ryttare som red in och tränade hästarna kallades remontryttare, vilka ansågs ...

Fennicism

Fennicism är språkdrag som uppkommit genom påverkan från finska. Det kan vara lånord från finskan, felaktig grammatik eller uttryck som kommer av sammanblandning med motsvarande finska uttryck. När det gäller svenska, är fennicismer av naturliga skäl vanligast i finlandssvenska. Avsaknad av fennicismer är ett kännetecken för högsvenska.

Butka

Butka är en ort i Sverdlovsk oblast i Ryssland nära Uralbergen, och hade 3 077 invånare vid folkräkningen 2010. Butka ligger under staden Talitsas administration, och är känd som Boris Jeltsins födelseort.

Språkvård

Språkvård innebär en medveten insats för att förbättra språket och/eller motverka språkets försämring. Ett verktyg för språkvård är skrivregler. I många länder och språkområden finns språkvårdande instanser, ofta med statliga uppdrag och ibland betitlade språknämnder eller språkråd. Tre av dessa är Språkrådet, Språkrådet och Institutet för de inhemska språken.

Villa

Villa är ett friliggande bostadshus, avsett för ett hushåll, samt tillhörande tomt. Begreppet villa går tillbaka till antikens Rom och betyder ”herrgård” eller ”lanthus”. I romerska riket var villa rustica benämning på en större jordbruksfastighet. Ett privathus i en stads utkanter kallades villa suburbana. En vanlig villa har ovan mark oftast en, en och en halv, eller två våningar, i mer sällsynta fall tre. Även källare och/eller vindsvåning kan förekomma på många håll. I svenska massmedia kallas ofta alla fristående hus som bebos av ett hushåll felaktigt för ”villa”, till exempel vid hus ...

Bastu

En bastu, eller kölna, är ett till hög temperatur uppvärmt rum eller mindre byggnad som används för bad. Traditionellt har bastun även använts för torkning av malt, säd och lin, och för torkning och rökning av fisk och kött. På finska är namnet på bastu sauna, vilket har fått ge namn till denna ångbadsform i de flesta delar av världen, som inte haft den tidigare. Bastubad var vida utbrett i Mellan- och Nordeuropa under medeltiden. Under den tiden var det vanligt med offentliga bastuinrättningar i städerna. De förbjöds oftast senare, under 1500- och 1600-talet. Hos allmogen i Sverige använd ...

Pluricentriskt språk

Ett pluricentriskt språk är ett språk som finns i flera standardvarieteter därför att språket har två eller flera politiska och kulturella kraftcentra, som skapar något olika varieteter av språket. Orsaken är vanligen att språket talas i mer än ett land. Språklig pluricentricitet är ett språksociologiskt begrepp.

Ankdammen

Ankdammen är en humoristisk benämning på en liten elit som styr. Med ankdammen menar man ofta en liten grupp eller ett samhälle där alla känner alla och är dessutom en rätt sluten krets, där få nya idéer och intryck utifrån tas in. Uttrycket förekommer i andra sammanhang där till exempel en viss verksamhet är beroende av ett förhållandevis litet antal personer som med tiden riskerar att bli en alltför homogen och statisk miljö. Det kan också anspela på Svenskfinland och finlandssvenskheten då det förekommer i finlandssvenska sammanhang, exempelvis i den finlandssvenska pressen på finska: a ...

Librist

Librist är en i Finland använd benämning på bokhandelsmedhjälpare. Ordet föreslogs 1906 av prokuristen Julius V. Blyh och kom snart i allmänt bruk. Libristexamen kan i dag avläggas vid bokhandelsskolan Kirjakauppakoulu i Helsingfors; lärotiden som är omkring ett år ägnas åt studier vid marknadsföringsinstitutet i Helsingfors, självstudier på distans och arbetspraktik.

Memma

Memma är huvudsakligen gjord på rågmjöl, rågmalt och sirap. Rätten har en mycket karakteristisk klibbig konsistens och mörkbrun färg med mustig, söt doft av spannmål. Memma äts vanligtvis med grädde, mjölk eller kaffegrädde, och ofta med strösocker. En modern variant är att servera memma med vaniljglass. Memman förvarades förr i näveraskar, rivor, men de har numera ersatts av pappaskar. Den färdiga memman måste förvaras kyld; ofta fryses memman före distribution till butik. En känd tillverkare är Kymppi-Mämmi i Toijala i Birkaland, Finland. I Sverige tillverkar och distribuerar Fazer Bager ...

Talko

Talko, dugnad eller ating är frivilligt arbete som görs av en gemenskap. Ordet talko är finlandssvenskt, dugnad kommer från norska språket, medan ating är gotländska. Talko kan handla om allt från att bygga en bystuga till att turvis sköta gårdsplanen åt en sjuk granne. Till begreppet hör att talko görs i någon mening kollektivt, oftast tillsammans i en större grupp och under en begränsad tid. Som tack brukar talkovärden bjuda på mat och dryck efter avslutat arbete. I det moderna Norge görs dugnader ofta i regi av föreningar. Bostadsrättsföreningar kan arrangera dugnader för att vårstäda s ...